โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด เดิมชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจอุตรดิตถ์ จำกัด” เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2519 มีที่ทำการตั้่งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ a hundred ninety ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. งานภายในกอง แนวทางปฏิบัติขั้นตอนการจัดทำหนังสือถึง กบบ. ว 30 หลักเกณฑ์การเปลี่ยน ตน. ย้าย โอน ขรค และย้าย ขรพ. เป็นตำแหน่ง 38 ค.

ประวัติโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน วิสัยทัศน์ / ปรัชญา พันธกิจ / เป้าหมาย หลักสูตรที่เปิดสอน ทำเนียบผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ ร.ร. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมบัญชีกลาง สำนักงาน ส.ก.ส.ค เว็บไซต์ สพม. ประกาศอบต.บางแก้วมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมโปร่งใสหน่วยงานกฏหมายและระเบียบต่างๆพรบ./พรก. ว 1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ศน.

แบบประเมินลูกจ้างประจํานักการภารโรง

แบบประเมินลูกจ้างประจํานักการภารโรง

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

แบบประเมินลูกจ้างประจํานักการภารโรง

© 2021 Trang1.go.th | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 | Powered by WordPress. ว 7.sixty four หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ศธ. หน้าแรก all UVC ฝ่ายบริหารทรัพยากร ► งานบุคลากร ► นักการ แม่บ้าน พขร. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมค่ะ… เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครสอบภูมิศาสตร์ สอวน.

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดเก็บรวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักฯ และนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักฯ เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ข้อมูลด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลด้าน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และข้อมูลอื่น ๆ ของ สวป. รวมทั้งการจัดทำเอกสารรายงานและแผนงาน และแผนภูมิ เกี่ยวกับข้อมูลทุกด้านของ สวป. มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผน และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ทั้งงบคลังและงบรายได้ จัดทำวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง จัดทำแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ประจำปี รายงานผลการปฏิบัติ/ผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส ขออนุมัติเงินเหลือจ่าย ประสานงานกับงานวางผัง-แม่บท กองแผนงาน ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ของ สวป. ประวัติโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน วิสัยทัศน์ / ปรัชญา พันธกิจ / เป้าหมาย เพลงโรงเรียน หลักสูตรที่เปิดสอน ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลอาคารสถานที่ ทำเนียบผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการนักเรียน ข้อมูลนักเรียน ระบบข้อมูลพื้นฐาน ร.ร.